ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม การถ่ายทอดทักษะ การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเอง แก่จิตอาสาในชุมชน

"

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม การถ่ายทอดทักษะ การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเอง แก่จิตอาสาในชุมชน

"

     

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม การถ่ายทอดทักษะ การตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเอง โดยใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Rapid Antigen Test) วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.สุกัญญา ตันติประสพลาภ อาจารย์พยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่ออาสาสมัครชุมชน สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และดูแลคนในชุมชนของตนต่อไป กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 ณ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการเจ้าพระยา