คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี จัดตั้ง Community Isolation เพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19 ของชุมชนโดยรอบคณะฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

"

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี จัดตั้ง Community Isolation เพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19 ของชุมชนโดยรอบคณะฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

"

     

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี จัดตั้ง Community Isolation เพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19 ของชุมชนโดยรอบคณะฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ชุมชนซอยสวนเงิน ชุมชนวัดมะกอก ชุมชนโค้งทางรถไฟยมราช ชุมชนซอยแดงบุหงา ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรีซอย 7) ชุมชนหลังกรมทางหลวง ชุมชนสระแก้ว และชุมชนมั่นสิน ในชื่อ "ศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19" ในการนี้ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดอบรมอาสาสมัครจิตอาสาดูแลผู้ป่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป