รับมอบผลิตภัณฑ์อ่างล้างมือพกพา (Portable Toilet) จำนวน 10 ชุด

"รับมอบผลิตภัณฑ์อ่างล้างมือพกพา (Portable Toilet) จำนวน 10 ชุด   "
 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ และ ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เป็นตัวแทนคณะฯ รับมอบผลิตภัณฑ์อ่างล้างมือพกพา (Portable Toilet) จำนวน 10 ชุด จำนวน 24,100 บาท จาก บริษัท ดิจิตอลเซิร์ฟ จำกัด เพื่อสนับสนุนการหยุดยั้งการระบาด COVID-19 โดยรณรงค์การล้างมือให้สะอาด ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร