Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019

Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019
     วันที่ 29 มิถุนายน 2562 งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมจัดบูธกิจกรรม ในงาน Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 5 Zone 1 Tropical Disease Center ให้ความรู้การลดสารพิษตกค้างจากผักและผลไม้ที่จำหน่ายตามท้องตลาด และสาธิตการทำน้ำหมักจากสมุนไพร ต่างๆ เช่น ขิง ข่า มะกรูด มะนาว เป็นต้น โดยสามารถนำมาใช้ล้างผัก ผลไม้ ลดสารพิษตกค้างได้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มสร้างสุขฯ รามาธิบดี ที่เป็นต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ