คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ชุมชนในเขตรับผิดชอบ

"งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ชุมชนในเขตรับผิดชอบ"
     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ชุมชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แก่ ชุมชนซอยสวนเงิน ชุมชนวัดมะกอก ชุมชนแดงบุหงา ชุมชนมั่นสิน ชุมชนหลังกรมทางหลวง ชุมชนเพชรบุรีซอย 7 ชุมชนหลังโค้งรถไฟ และชุมชนสระแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนมอบในครั้งนี้