You are here

"ชุมชนซอยสวนเงินปลอดบุหรี่ "เลิกสูบ เลิกป่วย เลิกจน"​​

โครงการ "ชุมชนซอยสวนเงินปลอดบุหรี่ "เลิกสูบ เลิกป่วย เลิกจน"​​
     คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดโครงการ "ชุมชนซอยสวนเงินปลอดบุหรี่ "เลิกสูบ เลิกป่วย เลิกจน" ในวันเสาร์ที่ 9 พ.ค.63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนซอยสวนเงิน โดย รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งมั่นที่จะการพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ Development of smoking-free community ซึ่ง อ.สุชาติ สุจินตวงษ์ ผช.คณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ได้เตรียมลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกจัดกิจกรรมหรือมาตรการในการเลิกบุหรี่ของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการในระดับภูมิภาคและชุมชน ให้มีการจัดการปัญหายาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในชุมชนและองค์กร เพื่อให้อัตราการสูบบุหรี่ของประชากร โดยมีอ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผช.ผอ.ศจย.เป็นวิทยากร ให้ความรู้เสริมแรงจูงใจและช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่และครอบครัว พร้อมร่วมออกบูธในวันงาน
 
 

งานสร้างเสริมสุขภาพ

270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543