มูลนิธิรามาธิบดีฯ สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา ให้แก่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวนเงิน 400,000 บาท

"มูลนิธิรามาธิบดีฯ สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา ให้แก่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวนเงิน 400,000 บาท"
     วันที่ 21 เมษายน 2564 มูลนิธิรามาธิบดีฯ สนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา ให้แก่ นางสาวพิมพ์พร ทวยทา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวนเงิน 400,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โดยสนับสนุนผ่านสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ มาร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้