กิจกรรม "เลือกกินอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง"

กิจกรรม "เลือกกินอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง"
     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 งานสร้างเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรม "เลือกกินอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง" ให้ความรู้เรื่องของการเลือกรับประทานอาหารต้านมะเร็งแก่ผู้สนใจ วิทยากรโดย อาจารย์ วนะพร ทองโฉม และนางสาววุฒารักษ์ พึ่งพุทโธ นักวิชาการโภชนาการ กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล