(ปิดรับสมัคร) การอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567 (BMS16) ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ม.ค. 2567 (อบรมระหว่างวันที่ 5 ก.พ. - 6 มี.ค. 2567)

ดาวน์โหลด:
จดหมายเวียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567 (บุคลากรภายในคณะฯ)
จดหมายเวียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567 (บุคลากรภายนอกคณะฯ)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567 (BMS16)
คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 16 ประจำปี 2567 (BMS16)

ติดต่อสอบถาม:
นางสาวประวีณ์นุช แสงสว่างธรรมมะ (ผู้ประสานงานหลักสูตร ลำดับที่ 1) โทร. 02-201-1547 Email: praweenuch.san@mahidol.ac.th
นางสาวพินผกา กุลนิล (ผู้ประสานงานหลักสูตร ลำดับที่ 2) โทร. 02-201-0798 Email: pinpaka.kul@mahidol.ac.th
นายวิทิต ร่วมเงิน โทร. 02-201-0828 Emial: witit.rua@mahidol.ac.th
นางสาวสุภาพรรณ สุพรรณทัสน์ (หัวหน้างาน) โทร. 02-201-0800 Email: supapan.sup@mahidol.ac.th

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทรสาร 02-354-7296