ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

ศ.นพ.อุทัย รัตนิน
ศ.นพ.อุทัย รัตนิน
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2511 – พ.ศ.2519
เกียรติประวัติ / รางวัล : ผู้บุกเบิกและวางรากฐาน ภาควิชาจักษุวิทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2508
 
ศ.นพ.จรีเมธ กาญจนารัณย์
ศ.นพ.จรีเมธ กาญจนารัณย์
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2519 – พ.ศ.2528
เกียรติประวัติ / รางวัล : ศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา, ผู้ร่วมบุกเบิกและวางรากฐานภาควิชาจักษุวิทยา
 
ศ.นพ.เทียม หล่อเทียนทอง
ศ.นพ.เทียม หล่อเทียนทอง
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2528 – พ.ศ.2534
เกียรติประวัติ / รางวัล : ศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
 
ศ.เกียรติคุณนพ.วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล
ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2534 – พ.ศ.2537
เกียรติประวัติ / รางวัล : 1.กรรมการกลางฝ่ายกิจกรรมพิเศษแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2.ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ศ.พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
ศ.พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2537 – พ.ศ.2545
เกียรติประวัติ / รางวัล : ศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะบรรณาธิการจักษุเวชสาร
 
รศ.นพ.อัทยา อยู่สวัสดิ์
รศ.นพ.อัทยา อยู่สวัสดิ์
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2545 – พ.ศ.2549
เกียรติประวัติ / รางวัล : ปี พ.ศ.2548ได้รับรางวัล Distinguished Service Aword และ พ.ศ.2549 ในการประชุมวิชาการ ASIA PACIFIC ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY (APAO)
 
ผศ.นพ.เลิศฤทธิ์  จงมั่นคงชีพ
ผศ.นพ.เลิศฤทธิ์ จงมั่นคงชีพ
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2549 – พ.ศ.2550
เกียรติประวัติ / รางวัล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
 
รศ. นพ.รุ่งโรจน์ เลิศวิทยาสกุล
รศ. นพ.รุ่งโรจน์ เลิศวิทยาสกุล
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ.2550 - ธ.ค. พ.ศ. 2558
เกียรติประวัติ / รางวัล : รองศาสตราจารย์
 
รศ.นพ.วิชัย  ประสาทฤทธา
รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา
ดำรงตำแหน่ง : ธ.ค พ.ศ. 2558 -  30 ก.ย. 2566
เกียรติประวัติ / รางวัล : รองศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา
 
รศ.นพ.วิชัย  ประสาทฤทธา
รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ
ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค.2566 -  ปัจจุบัน
เกียรติประวัติ / รางวัล : รองศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา