เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

 

น.ส. ชุติกุล  ทองสมมาตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป /หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ
นางนิด  จิตต์แสวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ศิริลักษณ์ พลฉกรรณ์
นักวิชาการศึกษา
นางพิมพ์ใจ  จิตจำนงค์
พนักงานธุรการ
น.ส. ศศิธร  กระแสร์
นักวิทยาศาสตร์
น.ส. วลัยลักษณ์  เนียมลมุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
น.ส. ธิติมา  กลมเกลี้ยง
ผู้ช่วยวิจัย
น.ส. ธัญวรัตน์ แจ่มแจ้ง
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
น.ส. กษิรา  เป็งกาสิทธิ์
พยาบาล
นายชัชชนะ  จันทร์นิยม
ผู้ปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษา
นายศรัณย์  ทรัพย์ทิม
ช่างอิเล็คทรอนิกส์
น.ส.ธนัญญา  เรืองนารี
พนักงานธุรการ
น.ส. อรนุมา  จันทรัตน์
พนักงานช่วยการพยาบาล
น.ส. วรรณนี  อ่อนระฮุง
นักวิทยาศาสตร์
น.ส. รัตนวดี  ทองรวย
พยาบาล
น.ส. ภัทรา  จันทร
พยาบาล
น.ส. ณหทัย   ปรุงเกียรติ
นักวิทยาศาสตร์
นางอารี  น้อยจีน
พนักงานทั่วไป
น.ส.พรพรรณ  พรหมจรรย์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นางจันจิรา  วาทิรอยรัมย์
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นายเกรียงศักดิ์  นิเวศน์ไชยยันตร์
นักวิทยาศาสตร์
เพ็ญศิริ วงษ์สุรภินันท์
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ณิชมน สามัญตา
ณิชมน สามัญตา
พนักงานบริการ