อาจารย์แพทย์

 

รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา
รศ.พญ.อาภัทรสา  เล็กสกุล
หัวหน้าหน่วยจักษุวิทยาเด็กและตาเข
ผศ.พญ.วรินทร  จักรไพวงศ์
หัวหน้าหน่วยกระจกตา
ศ.พญ.เกวลิน  เลขานนท์
หน่วยกระจกตา
รศ.พญ.โสมศิริ  สุขะวัชรินทร์
หน่วยจอตาและวุ้นตา
ผศ.นพ.วสุ  ศุภกรธนสาร
หน่วยต้อหิน
รศ.พญ.ดวงเนตร  โรจนาภรณ์
หน่วยจอตาและวุ้นตา
ผศ.พญ.วีรวรรณ  โชคทวีศักดิ์
หน่วยศัลยกรรมจักษุฯ
ผศ.พญ.วฎาการ  วุฒิศิริ
หน่วยจักษุวิทยาเด็กฯ
รศ.พญ.ญาณิน  สุวรรณ
หน่วยต้อหิน
รศ.พญ.ธาริกานต์ สุจิระกุล
หน่วยจอตาและวุ้นตา
รศ.ดร. พญ.ภัศรา  จงขจรพงษ์
หน่วยกระจกตา
รศ.นพ.กวิน วณิเกียรติ
หัวหน้าหน่วยจักษุประสาทวิทยา
ผศ.พญ.บุญยดา พุทธิรังษีวงศ์
หน่วยศัลยกรรมจักษุฯ
ผศ.พญ.บุญทิพย์  ทิพย์สุริยาพร
หน่วยจอตาและวุ้นตา
ผศ.นพ.ภูริชญ์  เพ็ชร์พิรุณ
 หน่วยต้อหิน
รศ.นพ.ธัญญทัต  ผดุงเกียรติสกุล
หน่วยจักษุประสาทวิทยา
รศ.นพ.มานะชัย นนท์ภาษโสภณ
หน่วยกระจกตา
อ.พญ.ธิติพร ทองบริสุทธิ์
 หน่วยจอตาและวุ้นตา
ผศ.นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย
 หน่วยจอตาและวุ้นตา
อ.นพ.ชววัฒก์ กังวาลวงศ์ไพศาล
 หน่วยศัลยกรรมจักษุฯ