ประกาศ (Announcements)

13th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents"

" 13th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents"

วันเสาร์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 7.30 -17.00 น.

General | Read More

งานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องรัตนิน ภาควิชาจักษุวิทยา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

General | Read More

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมการสร้างก้อนเนื้อมะเร็งจำลองของมะเร็งจอตาในเด็ก (Innovative Tissue Construction of A Childhood-eye-cancer Retinoblastoma)”

Update in Ophthalmology | Read More

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุกท่าน

 

 

General | Read More

ประกาศข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA) ของภาควิชาจักษุวิทยา

General | Read More

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล ร่วมทำพิธีเปิด “หอผู้ป่วยพิเศษจักษุ โสต ศอ นาสิก” 

General | Read More