ประกาศข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA) ของภาควิชาจักษุวิทยา

ประกาศข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA) ของภาควิชาจักษุวิทยา

1. กระบวนการสนับสนุนงานบริการวิชาการ                  กระบวนการ      มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
2.กระบวนการสนับสนุนงานบริการทางจักษุวิทยา         กระบวนการ      มาตรฐานคุณภาพการให้บริการ