ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 
ดูงานจุฬาฯ

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทย์จากงานทันตกรรมรามาธิบดี ได้รับความอนุเคราะห์ ......

 

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทย ปี2561 นี้ ทางงานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีส่วนร่วมในการส...

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่

ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการท...

 
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2558 ณ  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร และโรงเรียนไ...

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2558 ณ จังหวัดนราธิวาส

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเชียงของ และโรงเรียนแม่จันวิท...

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร อำเภอหนองบัวระเหว และโรงเรียนเนินส...

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดสงขลา

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น และโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอ...

Pages

งานทันตกรรม
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-201-1210 02-201-1164