ศึกษาดูงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                     

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทย์จากงานทันตกรรมรามาธิบดี ได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ทพญ. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการศึกษาดูงานระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย