บุคลากร

ทพญ. นันทนา ศรีอุดมพร
ทพญ. นันทนา  ศรีอุดมพร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
 อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยสภา 
ทพญ.นุชนาถ  โอปิลันธน์
ทพญ.นุชนาถ  โอปิลันธน์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทันตกรรมบริการผู้ป่วยทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก, ปริทันตวิทยา
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์และแม็กซิลโลเฟเชียล  มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา  ทันตแพทยสภา
ทพญ.ศันสนีย์  ตีระลัภนานนท์
ทพญ.ศันสนีย์  ตีระลัภนานนท์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารและสนับสนุนคลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.ธนพร  ทองจูด
ตำแหน่ง : หัวหน้างานทันตกรรมในผู้ป่วยโรคซับซ้อน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์และแม็กซิลโซเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา 
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. วรรธิดา  จิตตานนท์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมจัดฟัน
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล  วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทพญ.อัจนา  เพียรพานิช
ทพญ.อัจนา  เพียรพานิช
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมรักษารากฟัน
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอนโดดอนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาวิทยาเอนโดดอนท์ ทันตแพทยสภา
ทพญ. ชญานี  ชัชวานิชกุล
ทพญ. ชญานี  ชัชวานิชกุล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมรักษารากฟัน
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาเอนโดดอนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตรสาขาวิทยาเอนโดดอนท์ ทันตแพทยสภา
ทพญ. ชุติมา  จรรยาธรรม
ทพญ. ชุติมา  จรรยาธรรม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก  ทันตแพทยสภา
ทพญ. ประภาพร  ทรัพย์รุ่งเรือง
ทพญ. ประภาพร  ทรัพย์รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ. นันทพร  โรจนสกุล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MS in Prosthodontics, University of Michigan, Fellowship in Maxillofacial Prosthetics, University of California Los Angeles

ทพญ. นิธิมา อิ่มเอิบสิน
ทพญ. นิธิมา อิ่มเอิบสิน
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. ชมัยพร อัญชุลีพร
ทพญ. ชมัยพร อัญชุลีพร
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและเเม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา
ทพ. วิชชา เกียรติพิโรดม
ทพ. วิชชา เกียรติพิโรดม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.S.D. in Prosthodontics, Indiana University

ทพญ. พิชญา ตุลยาเดชานนท์
ทพญ. พิชญา ตุลยาเดชานนท์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. นันทิชา พฤทธิพันธุ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมรักษารากฟัน

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทพ. ภูมิพัฒน์ ลีชนะวานิชพันธุ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา

ดร. ทพ.ชยพงศ์ ศุภชาติวงศ์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป

วุฒิการศึกษา :  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

Ph.D.Tokyo Medical and Dental University

 ทพญ.ญาณิศา  วงษ์บัณฑิตย์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุเเละการดูแลผู้ป่วยพิเศษ

ทพญ.ธัชมน มีเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.พักตร์เพ็ญ ภาวศุทธิกุล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป

วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.จิรสิทธิ์ เจียรพรรณี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย