ทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อน รักษายาก และจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับรังสีรักษาหรือเคมีบำบัด ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้ป่วยโรคเลือด เป็นต้น ดังนั้นงานทันตกรรม จึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนแพทย์สาขาอื่นเสมอมา ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่่านี้ให้ประสบความสำเร็จในการรักษา และมีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข