ทันตกรรมประดิษฐ์

 

     ปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวนมากที่สูญเสียฟันและอวัยวะข้างเคียงไป เนื่องจากการรักษาโรคทางระบบ เช่นผู้ป่วยมะเร็งบริเวณใบหน้า และช่องปาก ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัด และ/หรือ การฉายรังสี รวมถึงผู้ป่วยที่สูญเสียฟันและ อวัยวะข้างเคียงจากภยันตรายต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในด้านการทำหน้าที่มากมายได้แก่ ความบกพร่องในการบดเคี้ยว เกิดการสำลักอาหารขึ้นโพรงจมูก การพูดออกเสียงไม่ชัดเจน และ ผลเสียด้านความสวยงาม ทำให้การดำเนินชีวิตปกติยากลำบากขึ้น งานทันตกรรมประดิษฐ์จึงมีบทบาทสำคัญในการบูรณะใบหน้าและช่องปาก เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การทำฟันเทียม ตาเทียม จมูกเทียม และ หูเทียม เป็นต้น
 
      นอกจากนี้ ทันตกรรมประดิษฐ์ ยังมีบทบาทสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยนอนกรนระดับอ่อนหรือปานกลาง ที่รักษาได้ด้วยเครื่องมือทางทันตกรรม และ ผู้ป่วยโรคทางระบบต่างๆ ที่มีข้อระวังในการรักษาแตกต่างกันไปอีกด้วย