ทันตกรรมทั่วไป

                            งานทันตกรรมรามาธิบดีเปิดให้บริการทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน ในผู้ป่วยนอก เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ญาติเจ้าหน้าที่สายตรง และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีทันตแพทย์และบุคลากรทางทันตกรรมผลัดเปลี่ยนกันให้บริการ

 

                       

                           โดยผู้ที่ประสงค์รับบริการ สามารถติดต่อได้ที่ งานทันตกรรม ชั้น3 อาคาร4 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 16.30 น. โทร. 02-201-1210 และ 02-201-1164 (หากประสงค์จะเลื่อนนัดหมาย กรุณาติดต่อระหว่างเวลา 15.00 น. - 16.30 น. ก่อนวันนัดหมาย)