ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 
ดูงานจุฬาฯ

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทย์จากงานทันตกรรมรามาธิบดี ได้รับความอนุเคราะห์ ......

 

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทย ปี2561 นี้ ทางงานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีส่วนร่วมในการส...

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดเชียงใหม่

ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการท...

 
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดนครพนม

เมื่อวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2558 ณ  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร และโรงเรียนไ...

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2558 ณ จังหวัดนราธิวาส

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเชียงของ และโรงเรียนแม่จันวิท...

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร อำเภอหนองบัวระเหว และโรงเรียนเนินส...

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดสงขลา

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร

 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น และโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอ...