You are here

จัดอบรม Short Course Training เรื่อง Health Financing Course

 
จัดอบรม Short Course Training
     จัดอบรม Short Course Training เรื่อง Health Financing Course ให้แก่ ผู้บริหารและแพทย์ จาก University of Health Sciences ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562   ณ ห้องเรียน 1  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน  ชั้น 8  อาคาร 3