You are here

งานมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส ปี 2560 
     ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดงานมุทิตาจิต รดน้ำขอพรจากอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์  
 วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ห้องเรียนภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน