คณะกรรมการอำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประชุมร่วมกับภาควิชา เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการสถาบันฯ

 
     คณะกรรมการอำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประชุมร่วมกับภาควิชา เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการสถาบันฯ และรับฟังความคิดเห็น รวมถึงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อเปิดดำเนินการสถาบันฯ ในช่วงปลายปี 2560  

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 8 อาคาร 3