You are here

อบรม "IT System at work"

 
     ทีมธุรการภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนอบรม "IT System at work" อังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323
ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี