นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ ประจำปีการศึกษา 2559

 
 
     นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคสนามฯ ประจำปีการศึกษา 2559 
วันที่ 28 ธันวาคม 2559