You are here

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา2564

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด...

 
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2564

รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี และ รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา รองประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี เป็น...

Pages

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com