ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับกลาง ประจำปี 2567

>
 
     เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้จัดฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ระดับกลาง ประจำปี 2567 ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555