งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

Associate Professor Tim Bressmann


Associate Professor Tim Bressmann
Ph.D. Structurally Related Disorders (Curriculum Speech-Language Pathology), University of Toronto Canada
 

  

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาให้ความรู้ทางด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายให้แก่อาจารย์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗