คณาจารย์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
หัวหน้าภาควิชาฯ
alt
ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล
ตำแหน่ง :
- หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารการศึกษา
- อาจารย์ประจำสาขาแก้ไขด้านการได้ยิน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การตรวจวินิจฉัย และสร้างเสริมหรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน
 
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
alt
อาจารย์ปาริชาต คุณาธรรมรักษ์
ตำแหน่ง :
- รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
- รักษาการประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
- อาจารย์ประจำสาขาแก้ไขด้านการพูด
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- Language disorders
- Motor speech disorders
- Aphasia
 
ประธานหลักสูตรฯ
alt
อาจารย์ ดร.จิตต์ปกรณ์ พิชัยธนาภรณ์
ตำแหน่ง :
- รักษาการประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- อาจารย์ประจำสาขาแก้ไขด้านการได้ยิน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- Age-related hearing loss
- Auditory neurophysiology
- Otoacoustic emissions
 
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ
alt
ผศ.ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ
ตำแหน่ง :
- รองผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
- อาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางกระบวนการคิด (Cognitive disabilities)
- จิตวิทยาฟื้นฟูสำหรับเด็กพิเศษ (Rehabilitation psychology)
 
อาจารย์ประจำสาขาแก้ไขด้านการพูด
alt
อาจารย์พรจิต จิตรถเวช
ตำแหน่ง :
- หัวหน้าสาขาแก้ไขด้านการพูด
- อาจารย์ประจำสาขาแก้ไขด้านการพูด
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- Fluency disorders
- Language disorders
- Articulation disorders
 
alt
รศ.ดร.สุมาลี ดีจงกิจ
ตำแหน่ง :
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารวิจัยของคณะฯ
- กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานทางวิชาการของคณะฯ
- อาจารย์สาขาแก้ไขด้านการพูด
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- Language disorders
- Motor speech disorders
- Aphasia
 
alt
ผศ.กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา
ตำแหน่ง :
- อาจารย์สาขาแก้ไขด้านการพูด
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- เสียงผิดปกติ ภาษาและการพูดในเด็กประสาทหูพิการหลังใส่ประสาทหูเทียม
 
alt
อาจารย์ ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์
ตำแหน่ง :
- อาจารย์สาขาแก้ไขด้านการพูด
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- Assessment and Intervention in Language disorders
- Assessment and therapy in Dyslexia
- Stuttering Therapy
- Voice disorders and Acoustic Analysis
- Epidemilogy in Communication Disorders
 
alt
ผศ.ดร.เจียมใจ จีระอัมพร
ตำแหน่ง :
- อาจารย์สาขาแก้ไขด้านการพูด
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- Language disorders
- Motor speech disorders
- Aphasia
 
alt
อาจารย์ ดร.วรรษิญา กมลสิทธิชัย
ตำแหน่ง :
- อาจารย์ประจำสาขาแก้ไขด้านการพูด
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- Delayed speech and language development in children
- Augmentative and alternative communication
 
อาจารย์ประจำสาขาแก้ไขด้านการได้ยิน
alt
อาจารย์ ดร.รวินทร์ สุวณิชย์
ตำแหน่ง :
- หัวหน้าสาขาแก้ไขด้านการได้ยิน
อาจารย์ประจำสาขาแก้ไขด้านการได้ยิน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การตรวจวินิจฉัยการทรงตัว
- การตรวจวินิจฉัยและสร้างเสริมหรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน
 
alt
อาจารย์ ดร.รดา ดารา
ตำแหน่ง :
- อาจารย์ประจำสาขาแก้ไขด้านการได้ยิน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การประเมินผู้ป่วยประสาทหูเทียมในเด็กและผู้ใหญ่ การประเมินและเลือกเครื่องช่วยฟังในเด็กและผู้ใหญ่
 
alt
อาจารย์สุวิมล รื่นเจริญ
ตำแหน่ง :
- อาจารย์ประจำสาขาแก้ไขด้านการได้ยิน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- การตรวจวินิจฉัย และสร้างเสริมหรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน
- การตรวจวินิจฉัยการทรงตัว
 
alt
อาจารย์ ดร.พิชญ์ชุลี อวยพร
ตำแหน่ง :
- อาจารย์ประจำสาขาแก้ไขด้านการได้ยิน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- Audiological assessments
- Amplification and hearing devices
- Auditory perception post hearing aid fitting
 
alt
อาจารย์ ดร.สิทธิประภา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ตำแหน่ง :
- อาจารย์ประจำสาขาแก้ไขด้านการได้ยิน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- Psychoacoustic measurements such as temporal, spectral, and spectro-temporal modulation detection
- Electrophysiological measures such as the complex auditory brainstem response (cABR), frequency following response (FFR), cortical auditory evoked potentials (CAEP), and cortical oscillations in EEG.
- Auditory computational models
 
alt
อ. ดร.อังคณา เลิศภูมิปัญญา
ตำแหน่ง :
- อาจารย์ประจำสาขาแก้ไขด้านการได้ยิน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- Spatial hearing and amplification
- Head tracking with IR camera
 
ผู้ช่วยอาจารย์
alt
นายปารณัท เมืองสุวรรณ
ตำแหน่ง :
- ผู้ช่วยอาจารย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
- Speech & Language Disorder
- Neurological communication Disorder
 

update 21/05/2567