พันธกิจ/วิสัยทัศน์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 

วิสัยทัศน์

  • เป็นต้นแบบทางด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายที่มีคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทยและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 


 

พันธกิจ

ด้านการศึกษา

  • เพิ่มผลผลิตนักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ ได้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 

ด้านงานวิจัย

  • สร้างงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับประเทศและนานาชาติ

 

ด้านการบริการวิชาการ

  • เผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายแก่สังคม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม

 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ

  • ตามเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัย