ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 4 อาคาร 4 เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักงาน : 02 201 2208 , 02 201 2425  โทรสาร 02 201 2208
คลินิก : 02 201 1476, 02 201 1448  
Email : rama.mahidol.cd@gmail.com