งานแก้ไขด้านการพูด

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยของคลินิกฝึกพูด รามาธิบดี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-2011448 หรือ 02-2011476

งานแก้ไขด้านการพูด