วิชาการด้านโรคมะเร็ง

 
ปี2563
/cancer_center/sites/default/files/public/img/Event/2020/HCRM_MDS_NCI/194580.jpg

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

/cancer_center/sites/default/files/public/img/Event/2020/HCRM2020/IMG_3851_1500x1000.png

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ปี2562
/cancer_center/sites/default/files/public/img/Event/2019/Head-and-Neck-Cancer/Pic/04.jpg

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเรียน 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

/cancer_center/sites/default/files/public/img/Event/2019/DSC_HomeChemotherapy/DSC%20161262_%E0%B9%91%E0%B9%99%E0%B9%91%E0%B9%92%E0%B9%91%E0%B9%96_0001.jpg

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ทะเบียนมะเร็งภายใต้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ซึ่งมาสำรวจประเมินกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดที่บ้าน (Home Chemotherapy)

จัดขึ้นในวันจันทร์ 13 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสุวัธนา นนทะสุต ชั้น 2 ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1

จัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมรจิต บุรี อาคาร 1 ชั้น 7 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดขึ้นในวันที่ 19- 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

 
ปี2561

ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี จัดประชุมวิชาการ Achieving change in Genitourinary Cancer treatment 2018 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล

ศูนย์มะเร็งจัดงานประชุมวิชาการ The 2nd Home Chemotherapy RAMA Model(HCRM) Workshop; The Achievement for 2 Years วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม Mini theater, SSSSDMC& Unit dose ชั้น6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ศูนย์มะเร็งจัดงานประชุมวิชาการ The 2nd Home Chemotherapy RAMA Model(HCRM) Workshop; The Achievement for 2 Years วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล

ศูนย์มะเร็ง จัดงานประชุมวิชาการ Invited Guest Speakers: Trends in genitourinary pathology and impact on clinical practice ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม สุวัธนา นนทะสุต อาคาร 1 ชั้น 2 ภาควิชารังสีวิทยา

ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและศูนย์มะเร็ง จัดงานประชุมวิชาการ 29 ปีปลูกถ่ายไขกระดูกรามาธิบดี "Ramathibodi Stem Cell Transplantation Conference" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประชุมวิชาการ The 5th Ramathibodi Stem Cell Transplantation Conference ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น 5 ห้องประชุมอรรถสิทธิ์เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Rama Multidisciplinary team approach in Bladder Cancer" วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

The 5th Ramathibodi-Mayo Clinic Joint Conference "Best Practice in Oncology 2018" วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี

Picture The First Ramathibodi Lung Cancer Consortium "Optimizing Treatment in 2018" February 8, 2018 @Napalai Ballroom, Dusit Thani...

 
ปี2560

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-12.35 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเชิญประชาชนและผู้ร่วมสนใจฟังการเสวนาและไขข้อข้องใจของ "โรคมะเร็งเต้านม"

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 กิจกรรมงานวิ่ง "วิ่งแกร่งกล้า ท้าอุปสรรค์ สู้มะเร็งเต้านม Fight Breast Cancer Run 2017" ร่วมกันทำบุญบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี นำโดย ผศ.สมใจ แดงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์และ ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ ได้ร่วมต้อนรับคณะงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 46 ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ RCC Master Class 2017 โดยมีอาจารย์นายแพทย์ พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ กล่าวเปิดงานประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเชิญประชาชนและผู้ร่วมสนใจฟังการบรรยายในหัวเรื่องเรื่อง "โรคมะเร็งไต" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งวิทยา กล่าวเปิดงานการบรรยาย

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Prostate Cancer Master Class 2017” ณ ห้องประชุม ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี นำโดย ผศ.สมใจ แดงประเสริฐ หัวหน้าศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์และ ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรมการแพทย์ทหารอากาศ หลักสูตร การบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่นที่ 22

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี, ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ และ ศูนย์มะเร็ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน” ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Palliative Care in Lung Cancer ณ ห้อง 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 20 เมษายน 2560 ศูนย์มะเร็ง ร่วมกับ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ศูนย์มะเร็งจัดประชุมวิชาการเรื่อง Precision Oncology: Genomics Data from Thai patients vs. Global Counterparts ณ ชั้น 5 ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิตติ์

ปี2559

ศูนย์มะเร็งจัดงานประชุมวิชาการ Current Research Network In Hematology (2nd Updates and Perspective view)วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์มะเร็งจัดงานประชุมวิชาการ Current Research Network In Hematology (2nd Updates and Perspective view)วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559

ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมกับหน่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์และหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathibodi Stem Cell Transplantation 2016 ครั้งที่ 4 วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อาคารเรียนศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ปี2558
ปี2557
ปี2556
ปี2553
ปี2551

งานมหกรรม Quality Conference ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลรามาธิบดี