ประมวลภาพงานประชุมวิชาการ Prostate Cancer Master Class 2017

 

      วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Prostate Cancer Master Class 2017” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วชิร คชการ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
 

 More Picture