You are here

ประมวลภาพงานกิจกรรม เสวนาและไขข้อทุกปัญหา "โรคมะเร็งเต้านม"

 

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30-12.35 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเชิญประชาชนและผู้ร่วมสนใจฟังการเสวนาและไขข้อข้องใจของ "โรคมะเร็งเต้านม" โดยมีรศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย กล่าวเปิดงานการเสวนา ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โดยมีประชาชนให้ความสนใจจำนวน 182 คน

 
 

 More Picture