อบรม Half Day join Conference: Home Chemotherapy Train the Trainer Pilot Hospitals

      กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม Half Day join Conference: Home Chemotherapy Train the Trainer Pilot Hospitals ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ