You are here

ประมวลภาพงาน Fight Breast Cancer The Obstacle Run 2017

 

      เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 กิจกรรมงานวิ่ง "วิ่งแกร่งกล้า ท้าอุปสรรค์ สู้มะเร็งเต้านม Fight Breast Cancer Run 2017" ร่วมกันทำบุญบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมโดยในงานมีกิจกรรมมากมาย ระยะทาง 5 กิโลเมตรโดยงานนี้มีผู้ที่สนใจร่วมบริจาคและวิ่งเป็นจำนวนมาก

 
 
 

 More Picture