ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

     วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ทะเบียนมะเร็งภายใต้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจประเมินกระบวนการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification: DSC) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ซึ่งมาสำรวจประเมินกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดที่บ้าน (Home Chemotherapy)