สัญญาณเตือนภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร: อ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ (24/01/66)