ความอันตรายของทารกแรกเกิดกับภาวะหน้าท้องไม่ปิดแต่กําเนิด : อ.พญ.อำไพพรรณ บุญไทย (07/03/65)