ผลงานวิจัยสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2560

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อเรื่อง

ชื่อวารสาร

Mahathipvithee P, Saitongdee P, Borsu H, Satapornteera P, Saetia K. 

How to Approach into Dorsal Root Entry Zone of Brachial Plexus: Thai People Cadaveric Study.

J Med Assoc Thai 2017; 100 (6): 644-8

Sanpote J, Sudsang T, Saetia K.

Anatomy of Lamina of Subaxial Spine Based on Computerized Tomographic Measurement.

J Med Assoc Thai 2017; 100 (suppl9):S8-13

Pokanan S, Tuntiyatorn L, Larbchareonsub N, Mongkolsukpaiboon S, Hansasuta A. 

Can Average Value of Apparent Diffusion Coefficient (ADC) from Magnetic Resonance Images Predict Consistency of Intracranial Meningioma?

J Med Assoc Thai 2017; 100 (suppl9):S143-150

Dilokpattanamongkol P, Chumnumwat S, Takultacha S, Songsomboon S, Montakarntikul P, Lekpittaya N, Sa-ngasoongsong P, Sumritpradit P.  

Guideline Concordance Evaluation of Antimicrobial Usage in Surgical Patients at University Hospital, Thailand.  

J Med Assoc Thai 2017; 100 (suppl9):S32-39.