เรียนรู้วิธีรักษาแผลฉีกขาดอย่างถูกต้อง:ผศ.นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ (20/03/66)