แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าอนุสาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง พ.ศ. 2555-2560 (1)

นพ.อนุชิต พันธุ์คงทรพย์
พ.ศ.2555
นพ.ณัฐฐพัร วรรณวิจิตร
พ.ศ.2556
นพ.นภทีป์ เสกขพันธ์
พ.ศ.2558
นพ.จิตติพงษ์ แสนโภชน์
พ.ศ.2559
นพ.กิติภัทท์ กฤตยาภิรมย์
พ.ศ.2561
นพ.กรินทร์ วรรธนะเลาหะ
พ.ศ.2562

นพ.ประวิทย์ แสงวันลอย
พ.ศ.2563