แพทย์ประจำบ้านและศิษย์เก่าสาขาวิชาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา