เกี่ยวกับเรา

  พระราชทานนามอาคาร “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” 
  พันธกิจ / วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ 
  โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
  การวางระบบบริหารจัดการ 
  แนวทางการดำเนินงาน 
  ความมุ่งหมายในการให้บริการการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ 
  พิธีวางศิลาฤกษ์ 
  นำชมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 
  ดอกม่วงเทพรัตน์..ดอกไม้ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  สวนหย่อม 
  หนังสือพิธีเปิดอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

  เวชระเบียนออนไลน์
  ระบบบรรจุและติดฉลากยาอัตโนมัติ
  ระบบ Telecar
  ระบบตรวจวิเคราะห์และส่งผลทางพยาธิวิทยา
  ระบบ PACS
  ระบบนัดหมายและคิวรับบริการ
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และการบริหารจัดการระบบแก๊สทางการแพทย์
  ระบบศูนย์อำนวยการรับแจ้งและให้ความช่วยเหลือ (Helpdesk)

  งานโภชนาการ 
  ร้านขายของที่ระลึก-ของขวัญ 
  ร้านหนังสือ 
  ศูนย์อาหาร 
  ธนาคาร 
  Sky walk รามาธิบดี