แผนกผู้ป่วยใน (Inpatient department)

          ในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์จัดห้องผู้ป่วยในไว้ในชั้น 6-9 รวมจำนวน 283 ห้อง มีประเภทห้องหลายแบบตามขนาด ตำแหน่งและสิ่งอำนวยความสะดวก การออกแบบสถานที่คำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เหมาะสม ได้แก่ แสงธรรมชาติ สวนและต้นไม้ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ตลอดจนความปลอดภัยระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ภายในห้องประกอบด้วยอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่มีคุณภาพสูง จัดห้องเพื่อความสะดวกของการดูแลรักษา ความปลอดภัย ความสวยงาม และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ ให้การดูแลโดยอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำศูนย์การแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ร่วมกับทีมพยาบาล