แผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient department)


แผนกผู้ป่วยนอก (Outpatient department)

การออกแบบการบริการในคลินิกผู้ป่วยนอก คำนึงถึงกระบวนการทำงาน การไหลของผู้ป่วยเพื่อรับบริการในจุดต่างๆ ความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการให้บริการของบุคลากร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดให้บริการผู้ป่วยนอกตามสาขาวิชาโดยแบ่งออกเป็น