หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน

หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน งานการพยาบาลสนับสนุนการบริบาลผู้ป่วย 

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์  

ที่ตั้ง : ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ( ติดทางขึ้นบันไดเลื่อน ชั้น 2)

เวลาเปิดให้บริการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8:00 ถึง 16:00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์

การให้บริการ :

  • เตรียมความพร้อมก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวอย่างครอบคลุมทุกมิติ มีการให้คำแนะนำ สอน สอนสาธิต รวมถึงการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่บ้าน โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
  • บริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และมีการติดตามการบริการที่บ้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลอย่างครบวงจร 
  • ส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนเพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านในรายที่จำเป็น
  • ติดตามประเมินการดูแลและการรักษา โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อปรึกษาปัญหาทางสุขภาพหรือขอคำแนะนำเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ผ่านทางโทรศัพท์และระบบการตรวจทางไกล