เทคโนโลยีการแพทย์

 


เทคโนโลยีการแพทย์


         ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานต่างๆ อาทิ

  เวชระเบียนออนไลน์
  ระบบ PACS
  การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และการบริหารจัดการระบบแก๊สทางการแพทย์
  ระบบศูนย์อำนวยการรับแจ้งและให้ความช่วยเหลือ (Helpdesk)